ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • 5-Νουκλεοτιδάση
 • C-AMP
 • CK-MB
 • CK-ΒB
 • CK-ΜΜ
 • Cystatin-C
 • HDL
 • LDL
 • LDL με Καταχώρηση
 • Lp(α)
 • Lp(β)
 • VLDL
 • α1 Αντιθρυψίνη
 • α-1 Μικροσφαιρίνη
 • α1 Όξινη Γλυκοπρωτείνη
 • α-2 Μικροσφαιρίνη
 • Αζωτο Ουρίας Αίματος (BUN)
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Αιθανόλη (Αλκοόλη)
 • Αιματολογικός έλεγχος υπέρτασης
 • Αλβουμίνη
 • Αλδολάση
 • Αλουμίνιο
 • Αμινοπεπτιδάση Λευκίνης
 • Αμμωνία
 • Αμυλάση Ορού
 • Αμυλάση Παγκρεατική Ορού
 • Απολιποπρωτείνη CIII
 • Απολιποπρωτείνη E
 • Απολιποπρωτείνη Α1
 • Απολιποπρωτείνη Α2
 • Απολιποπρωτείνη Β
 • Απολιποπρωτείνη Β100
 • Αρσενικό
 • Ασβέστιο Ιονισμένο (Ca++)
 • Ασβέστιο Ολικό
 • β-2 Μικροσφαιρίνη
 • Βασικός αιματολογικός & ουρολογικός έλεγχος
 • Βασικός έλεγχος βιταμινών
 • Βασικός καρδιολογικός έλεγχος
 • Βιταμίνη C
 • Βιταμίνη D-3 (1.25-ΟΗ)
 • Βιταμίνη D-3 (25-ΟΗ)
 • Βιταμίνη Β1
 • Βιταμίνη Β12
 • Βιταμίνη Β12 μη κορεσμένη (UBBC)
 • Βιταμίνη Β2
 • Βιταμίνη Β6
 • Βιταμίνη Ε
 • γ – Σφαιρίνες
 • Γαλακτική αφυδρογονάση
 • Γαλακτικό οξύ
 • Γαλακτικό οξύ (ολικό αίμα)
 • Γ’-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
 • Γλυκαγόνη
 • Γλυκεροφωσφορυλοχολίνη
 • Διοξείδιο του Άνθρακα
 • Διττανθρακικά
 • Έλεγχος διαβήτη I
 • Έλεγχος διαβήτη II
 • Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα
 • Ισοκιτρική αφυδρογονάση
 • Κάδμιο
 • Κάλιο
 • Καρδιολογικός έλεγχος Ι (άνδρες + γυναίκες > 40 ετών)
 • Καρδιολογικός έλεγχος ΙΙ (άνδρες + γυναίκες > 40 ετών)
 • Καρνιτίνη
 • Κιτρικό οξύ ορού
 • Κρεατινίνη
 • Κρεατινίνης Κάθαρση
 • Κρεατινοφωσφατάση (CPK)
 • Λευκωματικό Πηλίκο
 • Λίθιο
 • Λιπάση
 • Λιπιδαιμικός έλεγχος (έλεγχος υπερχοληστεριναιμίας)
 • Λιπίδια Ολικά
 • Λόγος Apo A1 προς Apo B
 • Μαγγάνιο ορού
 • Μαγνήσιο
 • Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης (ACE)
 • Μόλυβδος
 • Νάτριο
 • Νικέλιο
 • Ομοκυστεΐνη
 • Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης
 • Ουρία
 • Ουρίας Κάθαρση
 • Ουρικό Οξύ
 • Πλήρης έλεγχος βιταμινών
 • Πλήρης έλεγχος στυτικής δυσλειτουργίας
 • Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος
 • Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκομάτων – Πρωτεϊνες Ολικές
 • Σάκχαρο
 • Σελήνιο
 • Σεροτονίνη
 • Σερουλοπλασμίνη
 • Σίδηρος Pcr
 • Σίδηρος Ορού
 • Σφαιρίνες
 • Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Τριγλυκερίδια
 • Υδράργυρος
 • Υδροξυβουτιρική Αφυδρογονάση
 • Φερριτίνη
 • Φρουκτοζαμίνη
 • Φρουκτόζη
 • Φυλλικό Οξύ
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • Φωσφατάση Όξινη (ACP)
 • Φωσφατάση Προστατική Όξινη (PAP)
 • Φωσφατάσης Αλκαλικής Ισοένζυμα
 • Φωσφατάσης Προστατικό κλάσμα
 • Φωσφολιπίδια
 • Φωσφολιπίδια HDL
 • Φωσφολιπίδια LDL
 • Φωσφολιπίδια VLDL
 • Φωσφόρος
 • Χαλκός
 • Χλωριούχα
 • Χολερυθρίνη Ολική
 • Χοληστερόλη
 • Χρώμιο
 • Ψευδάργυρος
 • Ψευδοχοληνεστεράση